CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Các đối tác ký thỏa thuận hợp tác với Macca Lâm Hà – Lâm Đồng đều phải tuân thủ các điều khoản về bảo mật như sau:

– Tuyệt đố bảo mật tất cả các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn đến kế hoạch bán sản phẩm, nghiên cứu thị trường, chiến dịch khuyến mãi, số liệu bán hàng, các hoạt động tiếp thị, số liệu kế toán thống kê, báo cáo, và các hoat động khác của hai bên trong mọi thời điểm.

– Không tiết lộ cho bên thứ ba hoặc bất cứ ngưòi nào về một phần hoặc toàn bộ các thông tin bảo mật, trừ các nhân viên của mình, những người cần biết các thông tin bảo mật để tiến hành các hoạt động có liên quan đến hợp đồng.

– Trường hợp bên nào phát hiện ra việc để lộ thông tin có liên quan đến bên còn lại làm ảnh hưởng hoặc gây thiệt hại cho bên đó, thì bên bị ảnh hưởng có quyền xem xét thỏa thuận, thậm chí đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu thiệt hại là đáng kể. Bên để lộ thông tin sẽ phải chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ thiệt hại gây ra cho bên còn lại.